Brandbeveiliging

Brand

Dan ben je verantwoordelijk voor adequaat beheer van de brandmeldinstallatie.

Ontruimingsplattegrond

Dan heb je te maken met bezoekers, gasten, leerlingen, cliënten die vaak niet op de hoogte zijn van een snelle weg naar buiten bij een calamiteit.

Blusmiddelen

Dan kun je te maken krijgen met een brandgevaarlijke situatie een ongeluk ligt daarbij in een klein hoekje”.

Maandelijkse Beheerstaken (BBMI)

Dan ben je verantwoordelijk voor adequaat beheer van de brandmeldinstallatie.

Brand

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed? En ben je in het bezit van een brandmeld of ontruimingsinstallatie?

Dan ben je verantwoordelijk voor adequaat beheer van de brandmeldinstallatie.
Sinds 1 Januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van wettelijke eisen aan de brandmeldinstallatie.
In veel situaties is een brandmeldinstallatie (BMI) niet meer verplicht en in andere situaties wordt geen doormelding meer verplicht gesteld.

In het bouwbesluit is een tabel opgenomen in welke situatie een BMI verplicht is en aan welke eisen u moet voldoen.
In een aantal situaties is de eis opgenomen dat de installatie wordt geïnspecteerd volgens het betreffende CCV-inspectieschema. Het inspectiecertificaat is dan verplicht. De inspectie dient dan te worden uitgevoerd door een onafhankelijke inspectie instelling, deze inspectie kan niet worden uitgevoerd door een installatie of onderhoudsbedrijf.

Kijk ook eens in een informatieblad dat door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is uitgegeven. Hierin worden veel vragen omtrent de brandmeld en ontruimings installatie beantwoord.

De stichting Inspectie & Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van volledige brandpreventie op de volgende terreinen;

Bouwkundige maatregelen

Elektronische maatregelen

Verzorgen van een wettelijke basis voor uw systeem

Onderhouden van contacten met brandweer en gemeente

Inschakelen van een onafhankelijke inspectie instelling

Cursussen

Maandelijkse Beheerstaken (BBMI)

Jaarlijks onderhoud

VeiligheidVolgensPlan

Stap 1. Veiligheids Coördinatie

Alles begint met een persoonlijke en vrijblijvende intake bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle.

Onze veiligheidscoördinator bekijkt jullie organisatie en gebouw als geheel. Samen wordt gekeken hoe de brandpreventie nu is geregeld op alle bovengenoemde terreinen en in welke staat deze zich bevindt. Ook wordt gekeken of de bestaande preventie conform de richtlijnen van 1 Januari 2015 nog steeds voldoet en wellicht naar beneden of boven bijgesteld dient te worden.

Wanneer het om nieuwbouw gaat word op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een plan gemaakt voor implementatie van het brandmeldsysteem een Programma van Eisen (PvE)

Stap 2. Brandpreventie voorstel

Aangezien beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is het brandpreventie voorstel zo belangrijk. Op basis van stap één ontvang je een brandpreventie voorstel waarbij het volledige (wettelijke) traject is inbegrepen. Namelijk;

Het opstellen van een programma van Eisen (PvE), de benodigde apparatuur, het installeren van het brandmeldsysteem door een gediplomeerd installatiedeskundige brandbeveiliging (IDB), een rapport van oplevering wanneer het systeem is geïmplementeerd. En indien nodig een inspectiecertificaat afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstantie.

Dit alles weer voor één vaste prijs.

Stap 3. Inspectie & Onderhoud

Indien je toestemming hebt gegeven op ons brand preventieplan, gaat onze veiligheidscoördinator aan de slag. Als eerste wordt het programma van eisen (PvE) opgesteld met de daarbij behorende projecterings tekeningen. Het programma van eisen wordt bij de bevoegde autoriteit (brandweer-gemeente) ter goedkeuring ingediend. Hierna wordt alles conform het programma van eisen geïnstalleerd en afgehandeld. (Stap 2)

Wellicht zijn wij ieder jaar in jouw maatschappelijk vastgoed aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden aan verschillende disciplines, wij inspecteren dan direct de brand beveiligingsinstallatie met alle aangesloten componenten op goede werking. Van dit jaarlijks onderhoud wordt een onderhoudsrapportage opgemaakt die direct wordt gedeponeerd in het brandweer logboek op locatie. Ook wordt de rapportage digitaal verstrekt.

Verder voorziet het onderhoudsabonnement in 24/7 hulpverlening bij storingen in uw elektronische brandmeldsysteem. Indien nodig is er binnen 24 uur technische hulpverlening op locatie om de storing op te heffen.

Wet en Regelgeving

Ontruimingsplattegrond

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed? Dan heb je te maken met bezoekers, gasten, leerlingen, cliënten die vaak niet op de hoogte zijn van een snelle weg naar buiten bij een calamiteit. Het is jou wettelijk verplichting alle aanwezigen in je pand de snelste weg naar buiten te wijzen, dit is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) en het Bouwbesluit 2012

De stichting Inspectie & Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van;

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplannen

De ontruimingsplattegrond heeft veel overeenkomsten met het noodverlichtingsplan.
Klik hier om de noodverlichting pagina te bekijken.

Onze veiligheidscoördinatoren gaan daarbij conform plan te werk waarbij je in 3 stappen ontzorgt wordt.

VeiligheidVolgensPlan

Stap 1. Veiligheids Coördinatie

Alles begint met een persoonlijke en vrijblijvende intake bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle. Het is belangrijk dat bij dit gesprek iemand aanwezig is van de bedrijfshulpverlening organisatie (BHV), indien je hier zelf geen deel van uitmaakt.

Onze veiligheidscoördinator bekijkt indien aanwezig het huidige ontruimingsplan en plattegrond, maar let zeker ook op de gebruiksfunctie van je gebouw, het aantal personen dat aanwezig is en of er in de loop van de tijd ook bouwkundige veranderingen hebben plaatsgevonden, ook de complexiteit van je gebouw wordt belicht. Tevens wordt rekening gehouden met wensen van de BHV-organisatie en de brandweer. Ook wordt advies gegeven op welke locaties een ontruimingstekening kan worden opgehangen en welke lijst hiervoor wordt gebruikt, dit alles natuurlijk in overleg.

Wanneer het om nieuwbouw gaat wordt op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een ontruimingsplan & plattegrond gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de bovenstaande criteria.

Stap 2. Ontruimings voorstel

Aangezien beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is het ontruimingsvoorstel zo belangrijk. Op basis van stap één ontvang je een ontruimingsvoorstel waarbij alles is inbegrepen. Namelijk;

Een ontruimingsplan voor op locatie in een luxe map, maar ook digitaal.

Een set ontruimingsplattegronden die worden aangeleverd in een brandweerlogboek voor op locatie, maar ook set ontruimingstekeningen die is ingelijst in het design van jouw keuze. Montage van deze tekeningen op locatie is inbegrepen. Vanzelfsprekend worden de tekeningen ook nog digitaal aangeleverd.

Alle voor één vaste prijs.

Stap 3. Ontruimingsplan & Ontruimingstekeningen

Indien je toestemming hebt gegeven op het ontruimingsvoorstel, gaat onze veiligheidscoördinator aan de slag. Alles wordt conform het ontruimingsvoorstel gemaakt en afgeleverd. (Stap2)

Wellicht zijn wij ieder jaar in jouw maatschappelijk vastgoed aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden aan verschillende disciplines, wij kijken dan direct of het ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden nog steeds actueel zijn. Daarbij letten wij op wijzigingen van bouwkundige aard of wijzigingen in de bedrijfsvoering en dus de bedrijfsorganisatie. Op deze manier blijven het plan & de tekeningen up-to-date. Gedurende twee jaar na ontwerp is deze service geheel kosteloos. Ook wanneer we niet één keer per jaar aanwezig zijn op jouw locatie is deze service van toepassing, in dat geval nemen wij ieder jaar contact met je op, indien nodig komen wij langs op locatie.

Blusmiddelen

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed?

Dan kun je te maken krijgen met een brandgevaarlijke situatie een ongeluk ligt daarbij in een klein hoekje”. En een klein brandje kan razendsnel uitgroeien tot een grote niet meer te beheersen brand. Hoewel jouw eerste prioriteit ligt bij de bezoekers, gasten, leerlingen en, cliënten.

Is het jouw wettelijk verplichting te zorgen voor voldoende doelmatige hulpmiddelen om een kleine beginnende brand in “de kiem te smoren” doordat deze direct geblust kan worden.

Jaarlijks onderhoud is hierbij van essentieel belang om een goede werking van de brandblusmiddelen te kunnen garanderen.

De stichting Inspectie & Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van de volgende blusmiddelen.

Blussystemen

Blustoestellen

Brandslanghaspels

Droge Blusleidingen

Sprinklerinstallaties

VeiligheidVolgensPlan

Stap 1. Veiligheids Coördinatie

Alles begint met een persoonlijke en vrijblijvende intake bij voorkeur bij jou op locatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op onze gezellige locatie in Zwolle.

Onze veiligheidscoördinator bekijkt jullie organisatie en gebouw als geheel. Samen wordt gekeken welke brandblusmiddelen nu al aanwezig zij en in welke staat deze zich bevinden. Ook wordt gekeken of de bestaande brandblusmiddelen afdoende zijn conform o.a. het brandklassenoverzicht.

Wanneer het om nieuwbouw gaat wordt op basis van de door jou aangeleverde tekeningen een plan gemaakt voor implementatie van de brandblusmiddelen.

Stap 2. Blusmiddelen voorstel

Aangezien beheerders van maatschappelijk vastgoed meestal gebonden zijn aan een bepaald veiligheidsbudget per jaar is het blusmiddelen voorstel zo belangrijk. Op basis van stap één ontvang je een blusmiddelen voorstel waarbij alles is inbegrepen. Namelijk;

Een situeringsplan voor op locatie in het brandweerlogboek, maar ook digitaal.

De nieuw benodigde blusmiddelen zullen op locatie worden gemonteerd conform het veiligheidsplan. Alles voor één vaste prijs.

Stap 3. Inspectie & Onderhoud

Indien je toestemming hebt gegeven op ons blusmiddelen voorstel, gaat onze veiligheidscoördinator aan de slag. Alles wordt conform het blusmiddelen voorstel afgeleverd en gemonteerd. (Stap2)

Wellicht zijn wij ieder jaar in jouw maatschappelijk vastgoed aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden aan verschillende disciplines, wij inspecteren dan direct de blusmiddelen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB gecertificeerd bedrijf conform de NEN2559, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de staat van de blustoestellen zelf maar ook naar de bereikbaarheid en herkenbaarheid van de blustoestellen.

Brandklassen overzicht

Brandklasse A – (Vaste stoffen)
Voorbeelden: papier, hout, textiel. Brandblussers die geschikt zijn: schuimblussers & poederblussers.
Brandklasse B – (Vloeistoffen)
Voorbeelden: olie, benzine, was, kunststoffen. Brandblussers die geschikt zijn: schuimblussers, poederblussers & Co2 blussers.
Brandklasse C – (Gassen)
Voorbeelden: aardgas, LPG, butaan, propaan. Brandblussers die geschikt zijn: Poederblussers & Co2 blussers.
Brandklasse D – (Metalen)
Voorbeelden: aluminium, natrium, magnesium. Brandblussers die geschikt zijn: metaal brandblussers.
Brandklasse F – (Olie en vetten)
Voorbeelden: frituurbrand. Brandblussers die geschikt zijn: vetblussers.
Geschikt voor brandklasse         
Blussertype Gevolgschade Aanbevolen A B C D F
Schuimblusser Weinig Ja Ja Ja Nee Nee Nee
Poederblusser Veel Nee Ja Ja Ja Nee Nee
Co2 blusser Geen Ja Nee Ja Nee Nee Nee
Vetblusser Weinig Ja Ja Nee Nee Nee

Maandelijkse Beheerstaken (BBMI)

Ben jij eigenaar, beheerder of facilitair medewerker van maatschappelijk vastgoed?  En ben je in het bezit van een brandmeld of ontruimingsinstallatie?

Dan ben je verantwoordelijk voor adequaat beheer van de brandmeldinstallatie.

Volgens de Nederlandse Norm, de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2 moet elke organisatie een personeelslid of externe specialist hebben voor het beheer van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Dit is verplicht gesteld door de overheid om zoveel mogelijk, slachtoffers te voorkomen, nodeloze meldingen te voorkomen én om een eventuele brand beheersbaar te houden. Natuurlijk dient de brandmeldinstallatie te functioneren op het moment dat het noodzakelijk is. Maandelijks beheer is daarom ook een hele geruststelling.

Deze beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BBMI) ofwel Opgeleid Persoon (OP) is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de installatie (bij storingen direct de onderhouder waarschuwen)
  • Periodieke controles (een maandelijks test programma volgen)
  • De bediening van de installatie.

De stichting Inspectie & Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed ontzorgt op het gebied van het maandelijks beheer van de brandmeldinstallatie op twee manieren;

Cursussen om opgeleid te worden in de maandelijkse beheerstaken

Maandelijkse Beheerstaken uitgevoerd door onze Stichting (BBMI)

Als beheerder van maatschappelijk vastgoed werk je met budgetten. Bovenstaande afweging kan voor belasting van het budget een groot verschil maken.  Zelf iemand binnen je organisatie opleiden is een éénmalige investering. Terwijl een uitbesteding van de maandelijkse beheerstaken een steeds terugkerende kostenpost betekent.

In de praktijk zien wij vaak dat maandelijkse beheerstaken door eigen personeel niet goed wordt uitgevoerd. Dit komt omdat de beheerstaken niet tot de kern van de werkzaamheden behoort en dus vaak de laagste prioriteit krijgt.

Vraag daarom eens een voorstel aan voor jou locatie(s) waarbij het maandelijks beheer wordt uitbesteed.  We spreken dan van veiligheid volgens plan, waarbij de veiligheid de eerste prioriteit krijgt. Onze medewerkers hebben alle maal het diploma BBMI en wanneer wij het maandelijks beheer aan je brandmeldinstallatie mogen uitvoeren geeft dit de zekerheid dat het altijd plaats vindt en is de veiligheid gewaarborgd.

VeiligheidVolgensPlan

Wet en Regelgeving

Regelgeving NEN-2654-1

en NEN-2654-2

Contact

Stichting Inspectie & Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed

Assendorperdijk 1
8012 EG  Zwolle

Tel: 038-7200925
e-mail: info@i-vmv.nl